APROVAT EL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL
DE DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
I DE LA SEVA INCLUSIÓ SOCIAL
 

            La Llei General de Discapacitat assegurarà que estigui contemplada en totes les actuacions polítiques i per totes les Administracions.

 

 

            La norma defineix, per primera vegada, els diferents tipus de discapacitat i protegeix especialment als qui siguin susceptibles de sofrir "discriminació múltiple". 
           
           La Llei inclou un títol dedicat als drets de les més de quatre milions de persones amb discapacitat a Espanya, sense precedents a la nostra legislació, que aborda la seva protecció en tots els àmbits.El principi de llibertat en la presa de decisions de les persones amb discapacitat es reconeix de manera expressa.

 
            El Consell de Ministres ha aprovat el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social. Es tracta d'un text que, per primera vegada, unifica tota la normativa existent en la matèria i d'una demanda històrica de les persones amb discapacitat i les seves famílies que garantirà que la discapacitat estigui contemplada en totes les actuacions polítiques i per totes les Administracions.

            Aquest Reial decret Legislatiu ha integrat en una sola norma la Llei d'Integració Social de Persones amb Discapacitat (LISMI), de 1982; la Llei d'Igualtat d'Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, de 2003, i la Llei per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 2007. En la seva elaboració han participat diferents organitzacions del sector, especialment el CERMI.


            No obstant això, aquesta norma és més que un anunci de lleis. Totes aquestes normes s'han actualitzat i harmonitzat seguint la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aixòsuposa el reconeixement exprés que són titulars de drets i els poders públics estan obligats a garantir el seu exercici ple. Es supera, així, el concepte assistencial de dècades passades:

LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PASSEN DE SER OBJECTE DE TRACTAMENT I PROTECCIÓ SOCIAL A SER CONSIDERATS CIUTADANS LLIURES I TITULARS DE DRETS.

            Per això, s'inclou un títol dedicat als drets d'aquestes persones sense precedents a la legislació espanyola. Per primera vegada, incorporarà la seva protecció en tots els àmbits, des de la igualtat d'oportunitats fins a l'atenció sanitària, l'educació i l'ocupació.

      En l'àmbit de la protecció de la SALUT s'establiran principis i normes de coordinació de les diferents actuacions públiques per a la prevenció de la discapacitat. A més, les Administracions hauran de desenvolupar les actuacions necessàries per dur a terme una atenció sociosanitària, de forma efectiva i eficient.
             Quant als equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, a més de valorar les limitacions i barreres a les quals s'enfronten a les persones amb discapacitat, valoraran també les seves capacitats i habilitats.


     

En l'àmbit de l'EDUCACIÓ, s'assegurarà un sistema educatiu inclusiu. Es tracta d'atendre les diferents necessitats de l'alumnat amb discapacitat, mitjançant la regulació dels suports i ajustos corresponents.

 

 

        En l'àmbit de l'OCUPACIÓ, es classifiquen per primera vegada els tipus d'ocupació a través dels quals les persones amb discapacitat poden exercir el seu dret al treball:


  •      Ocupació ordinària, de les empreses i administracions públiques, inclosos els serveis d'ocupació amb suport.
  •      Ocupació protegida: en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals.
  •     Ocupació autònoma, una modalitat en la qual 1.182 persones amb discapacitat es van establir durant el primer semestre de 2013.
 

             A més, la norma inclou, també per primera vegada, les definicions de tots els tipus de discriminació, directa i indirecta, ja contemplades, a les quals s'afegeixen la discriminació per associació i assetjament, amb la finalitat de completar el marc jurídic de prohibició de la discriminació en qualsevol de les seves manifestacions.

          Discriminació directa és la situació en la qual es troba una persona amb discapacitat quan és tractada de manera menys favorable que una altra per raó de la seva discapacitat.

         Discriminació indirecta existeix quan una disposició legal o una clàusula contractual, aparentment neutres, poden ocasionar un desavantatge a una persona per raó de la seva discriminació.

         Discriminació per associació es dóna quan una persona o grup és objecte de tracte discriminatori per la seva relació amb una persona amb discriminació. Per exemple, si es discrimina a un treballador o treballadora que és pare d'una persona amb discapacitat i sol·licita un permís per atendre-la.

       Discriminació per assetjament és tota conducta que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la dignitat d'una persona amb discapacitat o crear un entorn intimidatori, hostil, degradant o humiliant.

       Així mateix, es reforça la consideració especial de la discriminació múltiple, per garantir els drets dels qui poden estar en aquesta situació d'acusada vulnerabilitat. En aquest sentit, es protegirà de manera singular a les nenes, nens i dones amb discapacitat.


             Les mesures de defensa jurídica enfront de la discriminació s'aplicaran amb independència de l'existència de reconeixement oficial de la situació de discapacitat.

             La norma, així mateix, inclou el reconeixement exprés del principi de llibertat en la presa de decisions, que afecta a tots els drets que es regulen. D'aquesta manera, seran les persones amb discapacitat les que puguin optar o no per acollir-se a les mesures d'acció positiva. 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 273 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany