Permiso Paternidad  Finalment, la Diputació Permanent de Congrés dels Diputats ha convalidat el “Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, consegüentment, totes les seves mesures ja són definitives.

 

     Entre les mesures aprovades es troba el nou permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que equipara de forma progressiva la seva extensió fins a les 16 setmanes i es fa efectiu des del dia 1 d'abril després de la seva validació definitiva en el Congrés.

 

 1.Condicions
-S'equipa la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors, a partir de l'1 de gener de 2021, a 16 setmanes.
-En tots dos casos, les 6 setmanes immediatament posteriors al part, resolució judicial o decisió administrativa (en adopció o acolliment), són de gaudi obligatori, ininterromput i a temps complet.
-La resta del descans podrà gaudir-se, a temps complet o parcial, entre la finalització de les setmanes obligatòries i el compliment dels 12 mesos d'edat del fill però, en tot cas, haurà de gaudir-se per períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, comunicant-se a l'empresa, amb una antelació mínima de 15 dies.
-És un dret individual de cada progenitor, per la qual cosa no és possible transferir el seu gaudi a l'altre progenitor.
-Si s'optés per un gaudi interromput, l'abonament de la prestació de cada període es produirà quan s'esgoti el gaudi total d'aquests, mentre l'entitat gestora no realitzi els desenvolupaments informàtics necessaris (LGSS Disp.Trans.32a).
-Es pot continuar avançant el gaudi un màxim de 4 setmanes anteriors al part o a la resolució judicial en cas d'adopció internacional.
-La durada del permís també contínua ampliant-se en els casos de part prematur amb falta de pes o quan el nounat necessiti hospitalització després del part per més de 7 dies (s'amplia en tants dies com duri l'hospitalització del nounat, amb un màxim de 13 setmanes), discapacitat del menor (1 setmana més a cada progenitor) i naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple (1 setmana més per a cada progenitor).
-La total equiparació en la durada del permís per a tots dos progenitors, comporta l'eliminació del permís retribuït per naixement, previst per al treballador en l'Estatut dels Treballadors (37.3.b).

 

2.Període transitori
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 d'abril de 2019, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 4 setmanes.
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 de gener de 2020, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 2 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 d'abril de 2019, concedeix a cada progenitor una suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa. A més, disposaran en comú de 12 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor pot gaudir individualment un màxim de 10 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 de gener de 2020, permetrà que cada progenitor continuï gaudint d'un període de suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa, però disposaran en comú d'un total de 16 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor podrà utilitzar individualment un màxim de 10 setmanes.
-Fins a la total equiparació dels períodes de suspensió de tots dos progenitors en 2021, continuaran aplicant-se les normes vigents relatives al gaudi del permís per l'altre progenitor (per cessió o defunció) o al gaudi compartit del permís, amb els límits establerts per a cada any del període transitori.

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 34 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany