millores balearsFSIE va assistir el proppassat 30 de gener a la convocatòria de la Mesa de l'Educació Concertada de les Illes Balears en la qual s'han produït diversos anuncis positius en relació als treballadors amb pagament delegat i a l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials.
1. Pròrroga de la jubilació parcial
A partir de les peticions fetes per les diferents organitzacions sindicals durant aquests últims mesos, la Conselleria d’Educació ha anunciat que durant els pròxims tres anys (2019, 2020 i 2021) assumirà els costos de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat de l'escola concertada. L'única condició que posa l'administració és un percentatge fix de reducció de jornada del 50%. Així i tot, els que accedeixin a la jubilació parcial en aquests tres anys -nascuts a partir de 1958- ho faran amb les condicions que marca la nova llei en vigor.

 

2. Reducció de jornada lectiva en Secundària

 

MESA BALEARS
La Conselleria va anunciar així mateix que acceptava l'última proposta sindical de reducció de la jornada lectiva en ESO, Batxillerat i FP de 24 a 23 hores setmanals, amb el següent calendari d'aplicació:
- Curs 2018/19: reducció a majors de 50 anys amb jornada completa.
- Curs 2019/20: reducció a la resta de professorat de Secundària amb jornada completa.
- Curs 2020/21: la jornada completa passarà a ser de 23 hores també per als quals tenen jornada parcial.
A partir d'aquesta proposta, en una pròxima reunió de la comissió tècnica durant el mes de febrer es perfilaran i concretaran tota una sèrie de detalls com què passarà amb el professorat especialista que imparteix hores en diferents centres.
Si es respecta el calendari es donarà compliment, amb dos anys de retard, al Pacte Onzè de l'Acord de Reprogramació de l'Acord 2008, signat al febrer de 2016, que diu textualment: "La Conselleria d'Educació i Universitat es compromet a iniciar la negociació amb les entitats patronals i els sindicats de l'ensenyament concertat per a la reducció de la jornada lectiva del professorat de secundària a 23 hores lectives setmanals, amb l'objectiu que aquesta mesura pugui entrar en vigor el curs 2016 a 2017".

 

3. Implantació de l'Orientador en pagament delegat a Infantil i Primària de Centres Concertats

 

La Conselleria d'Educació ha avançat una proposta mitjançant un document de treball per a implantar la figura de l'orientador en les etapes d'Infantil i Primària dels centres concertats. L'objectiu de la proposta és anar substituint progressivament les hores dels EOEP d'Infantil i Primària per hores d'orientador propi del centre perquè els col·legis concertats puguin prestar una atenció com a mínim igual a la dels centres públics. El càlcul que fa la Conselleria és d'una hora per a cada unitat d'Infantil i Primària (incloses unitats UEECO), restant d'aquestes mitja hora per a cada unitat d'orientador que es tingui a l'ESO. Com a exemple, per a un centre d'una línia completa d'Infantil fins a quart d'ESO, la proposta contempla 7 hores d'Orientador d'Infantil i Primària (9 unitats - 2 hores per les 8 hores d'ESO), més les 8 hores que ja disposa a l'ESO, és a dir, un increment net de 7 hores. El calendari d'implantació d'aquesta mesura, segons la proposta presentada seria el següent:
- Curs 2018/19: centres que han signat en els seus municipis acords d'escolarització compartida.
- Curs 2019/20: centres d'una i dues línies.
- Curs 2020/21: resta de centres concertats.
Els centres que només imparteixen Infantil continuaran depenent dels EAPs. La implantació d'aquesta mesura significaria un augment de 38 i 40 professors concertats.

 

4. Nous sexennis

 

Els responsables de la Conselleria han dit que encara no compten amb el corresponent càlcul pressupostari, encara que segurament el tindran fet durant el mes de febrer per a poder passar a negociació a través de comissió.

 

Valoració de FSIE

 

Des de FSIE-Illes Balears valorem positivament el fet de continuar avançant en la millora de les condicions dels treballadors de l'ensenyament concertat. Unes millores que repercuteixen també positivament en l'atenció a l'alumnat. Si bé és cert que la reducció de jornada lectiva arriba amb retard i que en la jubilació parcial el que realment vol la nostra organització és un canvi de la llei (cosa que no depèn del Govern de les Illes Balears), així i tot s'ha de reconèixer la voluntat negociadora i d'arribar a acords dels responsables actuals de la Conselleria d'Educació i Universitat en relació als punts tractats.

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 56 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany