calendari escolar jpeg  Des de FSIE-CAT us informem que ja s’ha publicat l’ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Us aduntem el calendari en format pdf fent clic a la imatge.

 

Hem de tenir en compte les següents especificacions:
Calendari
Infantil, primària i secundària: les classes començaran el dia 12 de setembre.
Batxillerat i cicles formatius: les classes començaran el dia 14 de setembre.
Formació d'adults: les classes començaran no més tard del 19 de setembre.
Escoles oficials d'idiomes: les classes començaran no més tard del 26 de setembre.
Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Horari a l'educació infantil i primària
Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: entre les 8.30 i les 18 hores.
Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia.

Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h.

Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.

Horari a l'educació secundària
Als centres d'educació secundària l'horari escolar comprèn horari de matí i tarda o bé jornada continuada. En el cas d'horari de matí i tarda, no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne.

La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors.

Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o directora dels serveis territorials corresponents.

Vacances escolars i dies festius
Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.
Dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local.

1r trimestre: 70 dies lectius. Si el centre comença el dia 14-9 (batxillerat i cicles), serien 69 dies lectius:

Setembre: 13 dies lectius. No està sumat el dilluns 24 de setembre, festivitat de La Mercè, molt probablement primera festa local de la ciutat de Barcelona.
Octubre: 22 dies lectius. Està descomptat el divendres 12 d’octubre, dia del Pilar, festa estatal.
Novembre: 21 dies lectius. El dia 1 de novembre, festivitats de Tots Sants, festa estatal, està descomptat; és dijous – atenció al possible pont.
Desembre: 14 dies lectius. Està descomptat ja el 6 de desembre

2n trimestre, 69 dies lectius: serà un trimestre llarg.

Gener: 18 dies lectius.
Febrer: 20 dies lectius.
Març: 21 dies lectius. Carnestoltes és el 5 de març; les escoles el celebraran probablement el divendres 1 de març; moltes escoles posen un dia de lliure disposició al voltant d’aquesta data.
Abril, 10 dies lectius, fins a la Setmana Santa.

3r trimestre, 43 dies lectius: serà un trimestre molt curt.

Abril: des de Setmana Santa, 6 dies lectius. Aquest any es dona la circumstància que el primer dia en tornar de vacances de Setmana Santa serà Sant Jordi.
Maig: 22 dies lectius. L’1 de maig és dimecres i ja està descomptat per festa estatal.
Juny: 15 dies lectius. No hem sumat el dilluns 10 de juny, la 2a Pasqua, que, suposem, serà festa local a Barcelona.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes.

El curs 2018-2019 tindria 182 dies lectius:

Menys 2 dies de festes locals (que si no són en dia lectiu es podran sumar als dies de lliure disposició).
Menys 3 dies de lliure disposició.
En total: 177 dies lectius