La modificació del reglament estableix que, del total de retribucions en espècie incloses en la base de cotització dels treballadors,

ELS COSTOS DERIVATS DE L'EDUCACIÓ DELS FILLS DELS MESTRES

serà una remuneració que no tindrà en compte aquesta normativa, i consegüentment;

NO CALDRÀ COTITZAR PER ELLA.

 

      FSIE, juntament amb la resta d'organitzacions sindicals i patronals de tot l'ensenyament privat va mantenir reunions amb els grups parlamentaris del PP, del PSOE i de CIU amb l'objectiu de fer-los veure la singularitat del sector de l'ensenyament en relació a uns altres i l'enorme perjudici que s'anava a ocasionar a treballadors i empreses.

   Els vam sol·licitar el fet de poder canviar el RD aprovat o, almenys, que en el seu desenvolupament tornessin a quedar exemptes de cotització les millores pactades des de fa molts anys en els convenis col·lectius i que mai han estat salari.

   Aquestes converses, juntament amb unes altres molt importants que les organitzacions patronals han tingut a través de la CEOE, han donat el seu fruit i, finalment, el Govern va aprovar el “Reial decret 637/2014, de 25 de juliol,  pel qual es modifica l'article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre (BOE 637/2014 de 26 de juliol de 2014)”, que millora la situació generada.


El passat 26 de juliol el BOE va publicar la "Modificació del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre".  

Article 23 Base de cotització 

c) No obstant el que preveu el paràgraf b), quan es tracti de la prestació del servei d'educació en les etapes d'infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als els fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat, la seva valoració vindrà determinada, en el moment d'inici del curs escolar corresponent, pel cost marginal que suposi per a l'empresa la prestació d'aquest servei, entenent aquest com l'increment del cost total directament imputable a la prestació que suposi per al centre educatiu un servei d'educació per a un alumne addicional de l'etapa d'ensenyament que correspongui. Així mateix, la valoració de la resta de serveis educatius prestats pels centres autoritzats en l'atenció, cura i acompanyament dels alumnes, vindrà determinada pel cost marginal que suposi per a l'empresa la prestació d'aquest servei. 

Aquesta mateixa valoració serà aplicable a la prestació per mitjans propis del empresari del servei de guarderia per als fills dels seus empleats. "
 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 33 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany