FSIE juntament amb Elena Alfaro, la mare que va impulsar una campanya que va aconseguir la inclusió d'una disposició addicional sobre el préstec dels llibres de text en el text de la LOMCE; i amb els sindicats de professors CSI-F i ANPE i les associacions de pares d'alumnes COFAPA i CONCAPA demanem, amb la presentació d'aquest manifest social, al MECD que en el desenvolupament de la LOMCE articuli l'engegada d'un sistema de préstec gratuït de llibres de text.
 
      Els signants d'aquest manifest social creiem que en aquest moment en el qual les Administracions, central i autonòmiques, estan procedint al desenvolupament normatiu de la LOMCE han de desenvolupar, també, i de forma urgent aquesta disposició addicional. L'aplicació de la LOMCE i el canvi de 180 assignatures unit a la desaparició de les beques i ajudes a les famílies juntament amb la greu crisi econòmica que viuen les famílies recomana, al nostre judici, aquest desenvolupament normatiu.
 
      En uns moments difícils per a moltes famílies és imprescindible la col·laboració de tots per garantir als nostres nens i joves el dret a l'educació, per això sol·licitem que el desenvolupament normatiu de la disposició addicional cinquena de la LOMCE inclogui:
 
1.- " La creació i manteniment d'un sistema de préstec gratuït de llibres de text i altres materials curriculars per a educació bàsica en els centres sostinguts amb fons públics, administrat pels propis centres escolars en l'etapa d'educació obligatòria.
 
2.- La progressiva implantació de sistemes de préstec de llibres de text de naturalesa anàloga en l'educació secundària postobligatoria.
 
3.- Promoure les iniciatives perquè els llibres de text i materials curriculars didàctics no puguin ser substituïts per uns altres durant un període mínim de temps que comprengui cinc cursos. A més, els llibres hauran de ser materialment reutilitzables en els nivells corresponents a l'ensenyament obligatori.
 
4.- Promoure el desenvolupament de materials didàctics digitals de suport gratuïts, homologats per les administracions educatives, a la disposició d'escolars i docents."